• Ebook Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Ebook Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Ebook Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam (Tập 2): Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Xây dựng Quân đội nhân dân tiến lên chính quy, hiện đại; giữ gìn, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng ở miền Nam (1954 - 1960); đẩy mạnh công cuộc xây dựng quân đội chính quy hiện đại; phát triển bộ đội tập trung ở miền Nam, đánh bại chiến lược...

   346 p dnulib 24/03/2022 31 0

 • Ebook Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Ebook Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Ebook Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam (Tập 2): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Quân đội nhân dân tiến lên tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, cùng toàn dân đánh bại một bước chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của đế quốc Mỹ (1969 - 1972); thành lập các quân đoàn, khẩn trương chuẩn bị cùng toàn dân tiến hành cuộc Tổng...

   292 p dnulib 24/03/2022 32 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 2 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 2 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 2 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan điểm cơ bản của CN.Mác - Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân; Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay; Sứ mệnh lịch sử...

   12 p dnulib 26/02/2022 37 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 4 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 4 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 4 Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa và Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa cung cấp cho người học những kiến thức như: Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p dnulib 26/02/2022 38 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 3 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 3 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 3 Chủ nghĩa Xã hội và thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Chủ nghĩa xã hội; Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p dnulib 26/02/2022 37 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 5 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 5 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 5 Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ cấu xã hội-giai cấp trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Cơ cấu xã hội –...

   11 p dnulib 26/02/2022 35 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 6 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 6 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 6 Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam.

   19 p dnulib 26/02/2022 36 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 1 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 1 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 1 Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học; Các giai đoạn phát triển của Chủ nghĩa xã hội khoa học; Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa học.

   12 p dnulib 26/02/2022 34 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 7 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 7 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 7 Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, vị trí, chức năng của gia đình; Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

   21 p dnulib 26/02/2022 32 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 - Trường ĐH Thương mại

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 - Trường ĐH Thương mại

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cung cấp cho người học các kiến thức: Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân; Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay; Sứ mệnh...

   37 p dnulib 26/02/2022 36 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 - Trường ĐH Thương mại

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 - Trường ĐH Thương mại

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Cơ cấu xã hội -...

   15 p dnulib 26/02/2022 35 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 - Trường ĐH Thương mại

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 - Trường ĐH Thương mại

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa cung cấp cho người học các kiến thức: Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p dnulib 26/02/2022 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số