• Ngành thư viện Việt Nam với cách mạng công nghiệp 4.0

  Ngành thư viện Việt Nam với cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết trình bày một số nội dung chính như: Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 với hệ thống thư viện Việt Nam; Một số kinh nghiệm của Trung tâm học liệu và Công nghệ thông tin Đại học Thái Nguyên trước những ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

   8 p dnulib 28/05/2022 17 0

 • Phát triển dịch vụ thông tin trong các thư viện đại học

  Phát triển dịch vụ thông tin trong các thư viện đại học

  Sự phát triển của khoa học - công nghệ, quá trình toàn cầu hóa, đặc biệt là nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng tin đã tác động không nhỏ tới hoạt động thông tin nói chung và hoạt động phát triển dịch vụ thông tin nói riêng. Nhiều loại hình dịch vụ thông tin cũ đã không còn phù hợp, thay vào đó là những loại hình dịch vụ thông tin mới...

   10 p dnulib 28/05/2022 16 0

 • Thư viện đại học và hoạt động thông tin trong môi trường học thuật số

  Thư viện đại học và hoạt động thông tin trong môi trường học thuật số

  Trong môi trường kỹ thuật số, các cơ sở giáo dục đại học phải cung cấp các phương tiện, công cụ thông tin và công nghệ cần thiết để hỗ trợ thực hành nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Hoạt động thông tin trong các thư viện đại học trở thành cốt lõi và trọng tâm của các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập và học thuật. Thư...

   8 p dnulib 28/05/2022 16 0

 • Tổng quan hệ thống về sự thay đổi vai trò của chuyên viên thư viện đại học

  Tổng quan hệ thống về sự thay đổi vai trò của chuyên viên thư viện đại học

  Bài viết trình bày kết quả của một tổng quan hệ thống về sự thay đổi vai trò của chuyên viên thư viện đại học trong những năm gần đây. Dựa trên việc phân tích các bài báo khoa học được công bố trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến tháng 4 năm 2021, nghiên cứu đã xác định được 8 vai trò của chuyên viên thư viện đại học gồm chuyên viên...

   10 p dnulib 28/05/2022 18 0

 • Khái niệm về hành vi tìm kiếm thông tin của sinh viên

  Khái niệm về hành vi tìm kiếm thông tin của sinh viên

  Bài viết trình bày tổng quan các nghiên cứu lý thuyết về khái niệm hành vi tìm kiếm thông tin của sinh viên. Bên cạnh đó, bài viết cũng phân tích tầm quan trọng của việc tìm hiểu khái niệm hành vi tìm kiếm thông tin đối với thư viện đại học và mỗi sinh viên. Các kết quả nghiên cứu tổng quan về khái niệm hành vi tìm kiếm thông tin được xem là cơ...

   7 p dnulib 28/05/2022 15 0

 • Đánh giá chất lượng thư viện và rà soát nguồn học liệu phục vụ kiểm định cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo đại học

  Đánh giá chất lượng thư viện và rà soát nguồn học liệu phục vụ kiểm định cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo đại học

  Bài viết tập trung nghiên cứu về các tiêu chuẩn, tiêu chí (TC) và những mốc chuẩn trong việc đánh giá chất lượng thư viện (TV) và nguồn học liệu (HL); đồng thời đưa ra những bình luận/đánh giá về thuận lợi, khó khăn dưới cả góc độ pháp luật và thực tiễn trong thực hiện kiểm định TV và HL.

   7 p dnulib 28/05/2022 14 0

 • Tổng quan về quản trị dữ liệu, kiến thức dữ liệu và quản lý chất lượng dữ liệu

  Tổng quan về quản trị dữ liệu, kiến thức dữ liệu và quản lý chất lượng dữ liệu

  Bài viết tổng quan các quan niệm của các nhà nghiên cứu trên thế giới về ba thuật ngữ chính: Quản trị dữ liệu, Chất lượng dữ liệu, Kiến thức dữ liệu và mối quan hệ giữa quản trị dữ liệu với chất lượng dữ liệu và kiến thức dữ liệu.

   15 p dnulib 28/05/2022 18 0

 • Thư viện ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng tới chuyển đổi số

  Thư viện ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng tới chuyển đổi số

  Trên cơ sở xem xét cách tiếp cận về chuyển đổi số, đồng thời phân tích đánh giá thực trạng hoạt động thư viện ngành Nông nghiệp và PTNT, tác giả cho rằng Thư viện Bộ (đại diện cho ngành Nông nghiệp và PTNT) đã đạt được một số kết quả nhất định trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình phù hợp với xu hướng chuyển đổi...

   10 p dnulib 28/05/2022 17 0

 • Chuyển đổi số và số hóa trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

  Chuyển đổi số và số hóa trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

  Thông tin là một nhu cầu và thuộc tính của loài người. Mọi diễn tiến sự kiện của các vùng lãnh thổ hay tri thức khoa học-xã hội đều được phổ biến và tiếp nhận bởi thông tin. Bài viết này đề cập khái quát những vấn đề liên quan tới chuyển đổi số, đặc biệt là trong hoạt động thông tin KH&CN.

   9 p dnulib 28/05/2022 18 0

 • Chuyển đổi số ở các thư viện Việt Nam: Lộ trình cần thiết để phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0

  Chuyển đổi số ở các thư viện Việt Nam: Lộ trình cần thiết để phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0

  Trên cơ sở nhận thức và nhận diện về những thay đổi lớn lao của hoạt động thư viện và văn hóa đọc trong kỷ nguyên số trên thế giới cũng như ở Việt Nam; tác giả bài viết phác thảo đôi nét về việc chuyển đổi số trong các thư viện ở Việt Nam thời gian qua; đồng thời đề xuất một số nội dung cơ bản, những giải pháp khả thi để đẩy...

   9 p dnulib 28/05/2022 18 0

 • Bàn về năng lực cán bộ thông tin trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Bàn về năng lực cán bộ thông tin trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết trình bày hoạt động thông tin KH&CN trong Thời đại thông tin và Cách mạng Công nghiệp 4.0; Hoạt động thông tin KH&CN định hướng người dùng tin; Một số năng lực chính của cán bộ thông tin chuyên nghiệp.

   17 p dnulib 28/05/2022 17 0

 • Quyền tác giả và giải pháp cho quá trình chuyển đổi số đối với thông tin khoa học và công nghệ

  Quyền tác giả và giải pháp cho quá trình chuyển đổi số đối với thông tin khoa học và công nghệ

  Bài viết phân tích những rào cản trong quy định của pháp luật về bảo hộ và thực thi quyền đối với thông tin KH&CN trong môi trường kỹ thuật số và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những rào cản này.

   10 p dnulib 28/05/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số