• Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2

  Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1 Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: định tuyến, các vấn đề liên quan đến thiết kế tầng mạng, giải thuật chọn đường, các dịch vụ mạng.

   39 p dnulib 29/05/2020 59 1

 • Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1

  Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1

  Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1 cung cấp những thông tin như tổng quan về mạng điện báo, mạng điện thoại, mạng hướng đầu cuối, mạng máy tính, các thiết bị mạng, các thiết bị ghép nối,...

   65 p dnulib 29/05/2020 56 1

 • Giáo trình Thiết kế và quản trị web: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế và quản trị web: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế và quản trị web: Phần 2 gồm có những nội dung: JavaScript, các lệnh xuất thông báo cơ bản, chèn chuỗi vào nội dung trang HTML, chức năng chính trong WordPress, quản trị website. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

   118 p dnulib 29/05/2020 79 1

 • Giáo trình Thiết kế và quản trị web: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế và quản trị web: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế và quản trị web - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng gồm có 2 phần, phần 1 trình bày về: tổng quan về thiết kế web, tổng quan về HTML, sử dụng dreamweaver thiết kế website, cascading style sheets.

   128 p dnulib 29/05/2020 69 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 5: Kết hợp PHP và MySQL - thư viện PDO 2

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 5: Kết hợp PHP và MySQL - thư viện PDO 2

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 5: Kết hợp PHP và MySQL - thư viện PDO 2 trình bày các nội dung chính sau: Transaction, PDO statement, duyệt dữ liệu, truyền tham số trong câu truy vấn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   11 p dnulib 30/12/2019 86 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 6: Hiển thị dữ liệu trên trang Web

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 6: Hiển thị dữ liệu trên trang Web

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 6: Hiển thị dữ liệu trên trang Web trình bày các nội dung chính sau: Hiển thị dữ liệu theo yêu cầu, tạo các cột tùy biến, liên kết trang có chuỗi tham số, các dạng phân trang. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   8 p dnulib 30/12/2019 85 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 1: Tổng quan CSDL MySQL

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 1: Tổng quan CSDL MySQL

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 1: Tổng quan CSDL MySQL trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm CSDL, chức năng của CSDL, các đối tượng chính của CSDL quan hệ, hệ quản trị CSDL, Structure Query Language. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   23 p dnulib 30/12/2019 88 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 7: PHP Email và Secure email

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 7: PHP Email và Secure email

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 7: PHP Email và Secure email trình bày các nội dung chính sau: PHP Email, phương thức PHP Email, mail form. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   8 p dnulib 30/12/2019 102 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 8: Smarty - Template Engine 1

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 8: Smarty - Template Engine 1

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 8: Smarty - Template Engine 1 trình bày các nội dung chính sau: Hai cách tiếp cận template, lý do chọn Smarty, xây dựng ứng dụng đầu tiên với Smarty, cú pháp cơ bản của Smarty, định dạng dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   14 p dnulib 30/12/2019 89 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 2: Truy vấn trong CSDL MySQL - SELECT

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 2: Truy vấn trong CSDL MySQL - SELECT

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 2: Truy vấn trong CSDL MySQL - SELECT trình bày các nội dung chính sau: Truy vấn đơn giản, truy vấn có sử dụng As, Limit và Distinct, lọc theo mẫu tin, truy vấn trên nhiều bảng, truy vấn có nhóm và hàm tính toán trên nhóm, lọc theo nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   18 p dnulib 30/12/2019 111 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 3: Truy vấn trong CSDL MySQL - truy vấn con và cập nhật dữ liệu

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 3: Truy vấn trong CSDL MySQL - truy vấn con và cập nhật dữ liệu

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 3: Truy vấn trong CSDL MySQL - truy vấn con và cập nhật dữ liệu trình bày các nội dung chính sau: Truy vấn con trả về một giá trị, truy vấn con trả về danh sách các giá trị, giá trị trực tiếp, lệnh xóa dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   15 p dnulib 30/12/2019 95 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 9: Smarty - Template Engine 2

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 9: Smarty - Template Engine 2

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 9: Smarty - Template Engine 2 trình bày các nội dung chính sau: PHP code và Smarty class, biến của Smarty class, caching - bộ nhớ đệm, kế thừa - Template Inheritance. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   13 p dnulib 30/12/2019 97 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số