Hướng dẫn sử dụng GeoSigma/W 5 - GS. Nguyễn Công Mẫn

GeoSigma/W5 là một trong 6 phần mềm Địa kỹ thuật trong bộ GEO - SLOPE Office của GEO-SLOPE International – Canada. Tài liệu này dùng để học tập, giúp bạn làm quen với việc giải từng bước một bài toán phân tích ứng suất - biến dạng trong Địa kỹ thuật, trước khi tự giải quyết một bài toán có liên quan gặp trong thực tế. Giúp bạn làm quen với các bài toán đơn giản, cũng như cho những ai muốn biết đầy đủ hơn tính năng của phần mềm này, nhất là về mặt tích hợp giữa SIGMA/W với các môđun khác nhau để mở rộng khả năng giải quyết các loại bài toán khác nhau có thể gặp trong thực tế.