• Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 5: Phương thức thanh toán nhờ thu" để nắm chi tiết khái niệm và các bên tham gia; Nhờ thu phiếu trơn; Nhờ thu kèm chứng từ; quy trình xử lý nhờ thu của ngân hàng thương mại.

   27 p dnulib 29/07/2021 8 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

  "Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 6: Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ" giúp người học hiểu rõ vì sao gọi là tín dụng chứng từ, phương thức tín dụng chứng từ; Nắm vững được quy trình thanh toán quy trình thanh toán của phương thức tín dụng chứng từ; Nhận diện rõ những lợi ích của phương thức thanh toán bằng L/C; Phân biệt vai trò của...

   29 p dnulib 29/07/2021 9 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

  "Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 2: Cơ sở của thanh toán quốc tế" được biên soạn với các nội dung hợp đồng ngoại thương; Chứng từ thương mại; Điều kiện thương mại quốc tế.

   38 p dnulib 29/07/2021 10 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

  "Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 3: Phương tiện thanh toán quốc tế" trình bày các phương tiện thanh toán được sử dụng trong thanh toán quốc tế; Bản chất, đặc điểm của từng loại phương tiện; Phân biệt được sự khác nhau giữa các phương tiện thanh toán; Sử dụng có hiệu quả từng phương tiện thanh toán trong những trường hợp nhất định.

   28 p dnulib 29/07/2021 8 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

  "Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế" giúp người học nắm được khái niệm của thanh toán quốc tế; Nhận diện rõ tầm quan trọng của thanh toán quốc tế; Phân biệt phân biệt giữa thanh toán ngoại thanh toán ngoại thương và thanh toán nội thương thanh toán nội thương; nắm vững được các điều kiện thanh toán quốc tế.

   29 p dnulib 29/07/2021 9 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

  "Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 4: Phương thức thanh toán ứng trước, ghi sổ và chuyển tiền" với các nội dung phương thức ứng trước; Phương thức ghi sổ; Phương thức chuyển tiền.

   21 p dnulib 29/07/2021 11 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

  "Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 7: Tài trợ và bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thương" được biên soạn với các nội dung điều kiện để ngân hàng thương mại tài trợ ngoại thương; các loại tài trợ xuất khẩu ngắn hạn; quy trình tài trợ xuất khẩu; khái niệm, các bên tham gia bảo lãnh ngân hàng; chức năng của bảo lãnh ngân hàng; phân loại bảo lãnh...

   33 p dnulib 29/07/2021 10 0

 • Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 9 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 9 - ĐH Thương Mại

  Nội dung của Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 9 được trình bày như sau: Quá trình hình thành và mô hình tổ chức của ngân hàng trung ương, chức năng và vai trò của ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.

   31 p dnulib 29/07/2021 9 0

 • Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Nội dung của Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 7 Thị trường tài chính được trình bày như sau: Những vấn đề chung về thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường vốn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p dnulib 29/07/2021 11 0

 • Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 1 trình bày các nội dung chính như sau: Lịch sử ra đời và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính, chính sách tài chính quốc gia.

   30 p dnulib 29/07/2021 9 0

 • Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 6 trình bày các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung về tín dụng, lãi suất tín dụng, các hình thức tín dụng chủ yếu, phân loại tín dụng, vai trò của tín dụng.

   24 p dnulib 29/07/2021 9 0

 • Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 5 trình bày các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung về bảo hiểm, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm xã hội, đặc điểm của bảo hiểm, các hình thức bảo hiểm, vai trò của bảo hiểm.

   33 p dnulib 29/07/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số