• Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm kinh doanh ngoại tệ, mua ngoại tệ, bán ngoại tệ, chuyển đổi ngoại tệ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   24 p dnulib 30/12/2019 60 1

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về tiền gửi và giấy tờ có giá, nguyên tắc kế toán, tài khoản sử dụng, tài khoản về phát hành gtcg, tài khoản trong thanh toán, quy trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài...

   39 p dnulib 30/12/2019 61 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ cho vay

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ cho vay

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ cho vay trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề cơ bản về cho vay, nguyên tắc kế toán cho vay, tài khoản sử dụng, cấu trúc các tài khoản cho vay 21, cấu trúc tài khoản dự phòng 219, cấu trúc tài khoản lãi phải thu từ cho vay 394, cấu trúc tài khoản tài sản gán xiết nợ chờ...

   20 p dnulib 30/12/2019 51 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng, nhiệm vụ, đặc điểm của kế toán NHTM, tài khoản, chứng từ, tổ chức bộ máy kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   55 p dnulib 30/12/2019 56 1

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 4: Kế toán thanh toán qua ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 4: Kế toán thanh toán qua ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 4: Kế toán thanh toán qua ngân hàng trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về thanh toán qua NHTM, các khái niệm về thanh toán, vai trò của thanh toán qua ngân hàng, phạm vi thanh toán, kế toán các phương thức thanh toán qua NHTM, thanh toán trong 1 hệ thống NHTM,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   34 p dnulib 30/12/2019 50 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 6: Kế toán nghiệp vụ thanh toán quốc tế

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 6: Kế toán nghiệp vụ thanh toán quốc tế

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 6: Kế toán nghiệp vụ thanh toán quốc tế trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về thanh toán quốc tế, khái niệm thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu, thanh toán chuyển tiền, tín dụng chứng từ, phương tiện (chứng từ) sử dụng trong thanh toán quốc tế, kế toán phương thức...

   24 p dnulib 30/12/2019 50 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 1 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 1 – ĐH Thương mại

  Chương 1 - Tổng quan về quản trị ngân hàng thương mại. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường, dịch vụ ngân hàng và những xu hướng ảnh hưởng tới dịch vụ ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p dnulib 30/12/2019 58 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 2 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 2 – ĐH Thương mại

  Chương 2 - Quản trị tài sản, nợ và khả năng thanh khoản. Những nội dung chính được trình bày trong chương: Khái quát bảng cân đối kế toán của ngân hàng, chiến lược quản trị tài sản, chiến lược quản trị nợ, chiến lược quản trị kết hợp tài sản và nợ, quản trị khe hở nhạy cảm lãi suất và khe hở kì hạn.

   29 p dnulib 30/12/2019 51 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 3 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 3 – ĐH Thương mại

  Chương 3 - Quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại. Những nội dung chính được trình bày trong chương 3: Khái niệm nguồn vốn, các loại nguồn vốn của NHTM, tầm quan trọng của nguồn vốn trong ngân hàng thương mại, các mô hình quản trị nguồn vốn, quản trị vốn chủ sở hữu, quản trị vốn tiền gửi, quản trị vốn phi tiền gửi.

   20 p dnulib 30/12/2019 54 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 4 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 4 – ĐH Thương mại

  Chương 4 - Quản trị hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Những nội dung chính được trình bày trong chương 4: Khái niệm và phân loại cho vay, nguyên tắc và điều kiện cho vay, đối tượng, thời hạn và mức cho vay, các phương thức cho vay ngắn hạn, các phương thức cho vay trung và dài hạn. Mời các bạn tham khảo.

   64 p dnulib 30/12/2019 51 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 5 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 5 – ĐH Thương mại

  Chương 5 - Quản trị hoạt động thanh toán của ngân hàng thương mại. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản, thanh toán dựa trên chứng từ giấy và chứng từ điện tử, thanh toán nội địa và thanh toán quốc tế, thanh toán cho khách hàng và thanh toán giữa các ngân hàng, một số hình thức thanh toán chủ yếu.

   44 p dnulib 30/12/2019 56 0

 • Ebook Tài chính công (Cuốn II): Phần 1

  Ebook Tài chính công (Cuốn II): Phần 1

  Ebook Tài chính công (Cuốn II) - Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Lược sử ngân sách và Luật Tài chính, quy chế pháp lý của ngân sách, chuẩn hóa ngân sách, sự hợp thức về phương diện ngân sách, soạn thảo ngân sách, biểu quyết ngân sách, nguyên tắc nguyên tắc nhất niên. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   183 p dnulib 22/07/2019 75 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số