• Ebook Kinh tế học: Phần 2

  Ebook Kinh tế học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Kinh tế học" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế học phúc lợi, kinh tế học vĩ mô, chính sách tài khóa và ngoại thương, tiền lệ và hoạt động ngân hàng, chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán, kinh tế thế giới, thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   429 p dnulib 25/11/2020 50 0

 • Ebook Kinh tế học: Phần 1

  Ebook Kinh tế học: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Kinh tế học" trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế học và nền kinh tế, kinh tế học vi mô thực chứng, độ giãn của cung và cầu, cấu trúc thị trường, thị trường lao động, nền kinh tế thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   294 p dnulib 25/11/2020 46 0

 • Giáo trình Lịch sử kinh tế - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử kinh tế - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử kinh tế: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa, kinh tế nước Mỹ, kinh tế Nhật Bản, kinh tế các nước chủ nghĩa xã hội, kinh tế Liên Xô, kinh tế Trung Quốc, kinh tế các nước ASEAN. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   249 p dnulib 25/11/2020 32 0

 • Giáo trình Lịch sử kinh tế - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử kinh tế - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Lịch sử kinh tế" sẽ trình bày về lịch sử kinh tế Việt Nam: Kinh tế việt Nam thời kỳ phong kiến, kinh tế Việt Nam trong thời kỳ thực dân Pháp thống trị (1858-1945), kinh tế Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền (1976-1985),...

   184 p dnulib 25/11/2020 38 0

 • Ebook Ngân hàng Trung ương - Các vai trò và các nghiệp vụ: Phần 2

  Ebook Ngân hàng Trung ương - Các vai trò và các nghiệp vụ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Ngân hàng Trung ương - Các vai trò và các nghiệp vụ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tiền tệ và chính sách tiền tệ, nghiệp vụ phát hành tiền tệ, nghiệp vụ tín dụng và thanh toán, nghiệp vụ thị trường mở. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   361 p dnulib 26/10/2020 54 0

 • Ebook Ngân hàng Trung ương - Các vai trò và các nghiệp vụ: Phần 1

  Ebook Ngân hàng Trung ương - Các vai trò và các nghiệp vụ: Phần 1

  Ebook Ngân hàng Trung ương - Các vai trò và các nghiệp vụ: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tiền tệ và Ngân hàng, cán cân thanh toán, việc xác định tỷ giá, ngân hàng trung ương - vai trò và nhiệm vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   384 p dnulib 26/10/2020 52 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội: Chương 2 - ThS. Dương Xuân Lâm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội: Chương 2 - ThS. Dương Xuân Lâm

  Chương 2 – Nghiên cứu khoa học về kinh tế xã hội. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tính chất đặc thù và các mức độ của nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, vấn đề nghiên cứu trong kinh tế xã hội, kiểm định giả thuyết, so sánh giữa tiên đoán với kết quả thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   129 p dnulib 26/10/2020 44 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội: Chương 4 - ThS. Dương Xuân Lâm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội: Chương 4 - ThS. Dương Xuân Lâm

  Chương 4 – Tổ chức phân tích, xử lý và phân tích thông tin kinh tế xã hội. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chu trình nghiên cứu, tổ chức thông tin dữ liệu, xử lý và phân tích thông tin dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   52 p dnulib 26/10/2020 43 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội: Chương 1 - ThS. Dương Xuân Lâm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội: Chương 1 - ThS. Dương Xuân Lâm

  Chương 1 - Nhập môn phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thông tin và dữ liệu, xử lý thông tin định lượng, xử lý thông tin định tính, kinh tế xã hội và phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p dnulib 26/10/2020 44 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội: Chương 3 - ThS. Dương Xuân Lâm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội: Chương 3 - ThS. Dương Xuân Lâm

  Chương 3 – Phương pháp thu thập thông tin kinh tế xã hội. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nghiên cứu chọn mẫu trong kinh tế xã hội, Nghiên cứu trường hợp, nghiên cứu điều tra chọn mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   125 p dnulib 26/10/2020 43 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội: Chương 5 - ThS. Dương Xuân Lâm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội: Chương 5 - ThS. Dương Xuân Lâm

  Chương 5 – Trình bày kết quả nghiên cứu kinh tế xã hội. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Yêu cầu của trình bày kết quả nghiên cứu, nội dung chủ yếu trong trình bày một báo cáo nghiên cứu kinh tế xã hội, công bố kết quả nghiên cứu kinh tế xã hội,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p dnulib 26/10/2020 37 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - Ths. Vũ Thanh Tùng

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - Ths. Vũ Thanh Tùng

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ do Ths. Vũ Thanh Tùng biên soạn trình bày các nội dung chính như: Quá trình ra đời và phát triển của ngân hàng trung ương, đặc điểm và tính chất của ngân hàng trung ương,...

   18 p dnulib 26/10/2020 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số