• Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 Quản trị vốn lưu động cung cấp cho người học những kiến thức như: Hiểu rõ vốn luân chuyển; Quản trị tiền mặt và đầu tư ngắn hạn; Quản trị khoản phải thu; Quản trị hàng tồn kho; Nguồn tài trợ ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p dnulib 28/05/2022 16 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 Định giá chứng khoán cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm; Định giá trái phiếu; Định giá cổ phiếu; Xác định giá cổ phiếu cho ngày giao dịch không hưởng quyền; Trạng thái cân bằng của giá cổ phiếu trên thị trường; Rủi ro và lợi nhuận.

   30 p dnulib 28/05/2022 17 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 Rủi ro và lợi nhuận cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Suất sinh lời kỳ vọng; Rủi ro của danh mục đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p dnulib 28/05/2022 16 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 Chi phí sử dụng vốn cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Chi phí vốn bộ phận; Chi phí vốn trung bình trọng số; Chi phí vốn biên tế và quyết định đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p dnulib 28/05/2022 17 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 Giá trị của tiền tệ theo thời gian với mục tiêu giúp các bạn hiểu rõ cách thức tính lãi đơn, lãi kép; Xác định chuỗi tiền tệ - cách tính thời giá của tiền tệ; Lựa chọn cách thức huy động vốn tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p dnulib 28/05/2022 17 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 Tổng quan về Quản trị tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm; Tầm quan trọng của Quản trị tài chính; Các loại hình Doanh nghiệp; Mục tiêu Doanh nghiệp; Các quyết định tài chính trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p dnulib 28/05/2022 17 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 Phân tích báo cáo tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Nắm rõ các báo cáo tài chính trong Doanh nghiệp; Phân tích báo cáo tài chính; Lưu ý khi phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p dnulib 28/05/2022 18 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Tổng quan về đầu tư dài hạn; Các chỉ tiêu sử dụng trong đánh giá hiệu quả và lựa chọn dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p dnulib 28/05/2022 15 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh tế và kinh doanh: Chương 3 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê trong kinh tế và kinh doanh: Chương 3 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê trong kinh tế và kinh doanh: Chương 3 Tổng hợp thống kê cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tổ thống kê; Bảng thống kê; Đồ thị thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p dnulib 28/05/2022 17 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh tế và kinh doanh: Chương 5 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê trong kinh tế và kinh doanh: Chương 5 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê trong kinh tế và kinh doanh: Chương 5 Điều tra chọn mẫu cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về điều tra chọn mẫu; Cơ sở ước lượng và kiểm định; Ước lượng kết quả điều tra chọn mẫu; Kiểm định giả thuyết thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p dnulib 28/05/2022 16 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh tế và kinh doanh: Chương 4 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê trong kinh tế và kinh doanh: Chương 4 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê trong kinh tế và kinh doanh: Chương 4 Các mức độ thống kê mô tả cung cấp cho người học những kiến thức như: Số tuyệt đối và số tương đối trong thống kê; Các mức độ trung tâm; Các tham số đo độ biến thiên (phân tán). Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p dnulib 28/05/2022 16 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh tế và kinh doanh: Chương 7 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê trong kinh tế và kinh doanh: Chương 7 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê trong kinh tế và kinh doanh: Chương 7 Phân tích dãy số thời gian cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về dãy số thời gian; Phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian; Biểu diễn xu hướng biến động của hiện tượng; Dự đoán thống kê ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p dnulib 28/05/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số