• Bài giảng Phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực

  Bài giảng Phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực

  "Bài giảng Phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực" giới thiệu một số kiến thức và kỹ năng cơ bản của phương pháp kỷ luật tích cực để tập huấn viên tiến hành tập huấn cho người lớn, ví dụ như cha mẹ, giáo viên, những người làm việc với trẻ em nói chung.

   34 p dnulib 29/11/2021 50 0

 • Bài giảng Đánh giá trong giáo dục mầm non

  Bài giảng Đánh giá trong giáo dục mầm non

  Bài giảng Đánh giá trong giáo dục mầm non cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung về đánh giá trong giáo dục mầm non; Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục; Đánh giá chương trình giáo dục mầm non; Đánh giá hoạt động nghề nghiệp giáo viên mầm non;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p dnulib 29/11/2021 53 0

 • Bài giảng Giáo dục học mầm non: Phần 1

  Bài giảng Giáo dục học mầm non: Phần 1

  Bài giảng Giáo dục học mầm non: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề lí luận chung của giáo dục học mầm non; Nhiệm vụ giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p dnulib 29/11/2021 56 0

 • Bài giảng Giáo dục học mầm non: Phần 2

  Bài giảng Giáo dục học mầm non: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Giáo dục học mầm non: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những hình thức tổ chức đời sống và hoạt động cho trẻ em ở trường mầm non; Phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non; Chuẩn bị cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo vào trường phổ thông.

   82 p dnulib 29/11/2021 56 0

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 và định hướng phát triển giáo dục Đại học Việt Nam

  Cách mạng công nghiệp 4.0 và định hướng phát triển giáo dục Đại học Việt Nam

  Bài viết có mục đích phân tích toàn diện những đổi mới cần thiết đối với giáo dục đại học trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Trước tiên bài viết làm sáng tỏ bản chất của Giáo dục 4.0 như một mức độ nâng cao vượt bậc của cái gọi là cá nhân hóa việc học tập (Personaliased Learning) trên cơ sở áp dụng các công nghệ đột...

   11 p dnulib 29/11/2021 57 0

 • Trong cách mạng công nghệ 4.0 mô hình giáo dục đại học tất yếu là mô hình giáo dục khai phóng

  Trong cách mạng công nghệ 4.0 mô hình giáo dục đại học tất yếu là mô hình giáo dục khai phóng

  Khác với các cuộc CMCN trước đây, CMCN 4.0 không gắn với sự ra đời của một công nghệ nào cụ thể mà là kết quả hội tụ của nhiều công nghệ khác nhau, trong đó trọng tâm là công nghệ nano, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin - truyền thông. Bài viết trình bày tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 với giáo dục; Mô hình giáo dục khai phóng;...

   5 p dnulib 29/11/2021 48 0

 • Nghiên cứu vấn đề khởi nghiệp của sinh viên trong thời đại 4.0

  Nghiên cứu vấn đề khởi nghiệp của sinh viên trong thời đại 4.0

  Bài viết sẽ giúp sinh viên phân tích, đánh giá và đưa ra những giải pháp đúng đắn trong hành trình khởi nghiệp. Để đưa được một dự án khởi nghiệp từ trên trang giấy ra đến thực tế cần trải qua rất nhiều quy trình, mà nó lại đòi hỏi những kỹ năng khác nhau.

   7 p dnulib 29/11/2021 46 0

 • Dạy và học theo tiêu chuẩn CDIO hiện nay

  Dạy và học theo tiêu chuẩn CDIO hiện nay

  Bài viết này mô tả quá trình xây dựng mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo tiếp cận theo định hướng thực hành của mô hình CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate). CDIO rất hữu ích trong việc triển khai chương trình đào tạo hiệu quả, là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng GDĐH.

   9 p dnulib 29/11/2021 51 0

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn về giáo dục mở

  Cơ sở lý luận và thực tiễn về giáo dục mở

  Bài viết trên cơ sở lý luận và thực tiễn về giáo dục mở, có thể khẳng định rằng trên thế giới, giáo dục mở đã và đang được phát triển với 3 trụ cột: tài nguyên giáo dục mở, các khóa học trực tuyến quy mô lớn và các trường đại học mở. Ở Việt Nam giáo dục mở đã và đang được triển khai theo hướng đổi mới hệ thống giáo dục,...

   6 p dnulib 29/11/2021 52 0

 • Bản chất của hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Bản chất của hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Trên cơ sở các phương pháp định tính và định lượng cũng như phương thức tiếp cận liên ngành và đa ngành, bài viết giới thiệu một góc nhìn mới về bản chất của hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và khả năng vận dụng vào thực tiễn Việt Nam trong các thập niên tiếp theo với hy vọng cung cấp thêm một ý...

   15 p dnulib 29/11/2021 59 0

 • Phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập: Nghiên cứu trường hợp tích hợp kĩ năng mềm trong giảng dạy chuyên môn

  Phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập: Nghiên cứu trường hợp tích hợp kĩ năng mềm trong giảng dạy chuyên môn

  Mục đích của nghiên cứu này là thông qua việc đào tạo kĩ năng mềm tại một số đơn vị đào tạo, từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp cơ bản để tích hợp kĩ năng mềm vào các môn học chính trong quá trình giảng dạy chuyên môn để phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập.

   9 p dnulib 28/10/2021 57 0

 • Một số giải pháp đổi mới đào tạo công nghệ thông tin trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Một số giải pháp đổi mới đào tạo công nghệ thông tin trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, gây tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và trong đào tạo công nghệ thông tin. Trong phạm vi tìm hiểu hạn chế của bài viết, tác giả đưa ra một số nhận định về các cơ hội và thách thức trong vấn đề đào tạo công nghệ thông tin hiện nay....

   5 p dnulib 28/10/2021 53 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số