• Giáo trình Nguyên lý Kế toán

  Giáo trình Nguyên lý Kế toán

  Giáo trình bao gồm 7 chương: bản chất và đối tượng của Kế toán, bảng cân đối Kế toán và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá trị các đối tượng Kế toán, chứng từ Kế toán và kiểm kê, Kế toán các nghiệp vụ chủ yếu trong doanh nghiệp, số Kế toán - kỹ thuật ghi số Kế toán. Để nắm chi tiết...

   31 p dnulib 28/07/2020 12 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 Chương 2 Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa có mục tiêu chính là: Nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ bán hàng hóa, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ bán hàng hóa trong doanh nghiệp.

   28 p dnulib 28/07/2020 17 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 Kế toán chi phí và giá thành kinh doanh dịch vụ có mục tiêu chính là: Nắm bắt được đặc điểm, phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan...

   26 p dnulib 28/07/2020 15 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Sau khi học xong chương 4 này sinh viên có khả năng: Nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa trong doanh nghiệp.

   25 p dnulib 28/07/2020 16 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 Chương 1 Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa với mục tiêu chính là: Nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ mua hàng hóa, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa,...

   24 p dnulib 28/07/2020 17 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Sau khi học xong chương "Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa" này sinh viên có khả năng: Nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa trong doanh nghiệp.

   25 p dnulib 28/07/2020 15 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 Kế toán doanh thu dịch vụ là: Nắm bắt được khái niệm và phân loại doanh thu dịch vụ, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ doanh thu dịch vụ, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp doanh thu dịch vụ trong doanh nghiệp

   11 p dnulib 28/07/2020 14 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 3 Khóa sổ kế toán và chuẩn bị lập báo cáo tài chính với nội dung chính là: Khoá sổ kế toán, lập bảng cân đối thử, chuẩn bị lập báo cáo tài chính,...

   18 p dnulib 28/07/2020 11 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ cơ bản gồm các nội dung chính là: Quy trình ghi sổ kế toán, định khoản trong kế toán, phân tích các giao dịch,...

   15 p dnulib 28/07/2020 13 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Mục tiêu của chương học là: Hiểu được khái niệm và bản chất của kế toán, hiểu được các giả định, nguyên tắc và yêu cầu của kế toán, phân biệt được tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp,...

   34 p dnulib 28/07/2020 13 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 4 Kế toán hàng tồn kho với nội dung chính là: Các khái niệm và nguyên tắc kế toán hàng tồn kho, các phương pháp tính giá vốn hàng tồn kho, kế toán tăng, giảm hàng tồn kho,...

   12 p dnulib 28/07/2020 11 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 5 Kế toán các giao dịch về tiền với các nội dung chính được trình bày như sau: Kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền lặt vặt, quy định kế toán và cơ sở ghi chép,...

   18 p dnulib 28/07/2020 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số