• Giáo trình Tâm lý học phát triển: Phần 1 - Vũ Thị Nho

  Giáo trình Tâm lý học phát triển: Phần 1 - Vũ Thị Nho

  Phần 11 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Những vấn đề chung của tâm lý học phát triển, sự phát triển tâm lý của trẻ em từ 0 đến 6 tuổi, sự phát triển tâm lý ở tuổi học sinh nhỏ (từ 7 đến 12 tuổi). Mời các bạn cùng tham khảo nội cung chi tiết.

   84 p dnulib 27/01/2023 5 0

 • Giáo trình Tâm lý học phát triển: Phần 2 - Vũ Thị Nho

  Giáo trình Tâm lý học phát triển: Phần 2 - Vũ Thị Nho

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những đặc điểm phát triển tâm lý tuổi thiếu niên, những đặc điểm phát triển tâm lý của học sinh đầu tuổi thiếu niên, những đặc điểm phát triển tâm lý của thanh niên sinh viên, những nét tâm lý đặc trưng của người trưởng thành và người già. Mời các...

   103 p dnulib 27/01/2023 5 0

 • Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm trình bày các nội dung: Nhập môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, tâm lý học lứa tuổi thiếu niên, tâm lý học tuổi thanh niên học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p dnulib 27/01/2023 5 0

 • Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 2

  Phần 2 giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm trình bày các nội dung: Tâm lý học dạy học, tâm lý học giáo dục đạo đức, tâm lý học nhân cách giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p dnulib 27/01/2023 5 0

 • Ebook Lý luận văn học so sánh: Phần 1

  Ebook Lý luận văn học so sánh: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Lý luận văn học so sánh" cung cấp cho học viên những nội dung: chương I - Vi một quan niệm đúng về văn học so sánh, tình hình nghiên cứu văn học so sánh ở Việt Nam; chương II - Mục đích và đối tượng của văn học so sánh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p dnulib 27/01/2023 5 0

 • Ebook Lý luận văn học so sánh: Phần 2

  Ebook Lý luận văn học so sánh: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Lý luận văn học so sánh" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung: chương III - Phương pháp luận và các phương pháp của văn học so sánh; chương IV - Phạm vi và chủ đề nghiên cứu của văn học so sánh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   141 p dnulib 27/01/2023 4 0

 • Ebook Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa: Phần 1

  Ebook Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa: Phần 1

  Cuốn sách "Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu tổng quan về chỉ nam ngọc âm giải nghĩa; Cơ cấu và nội dung của chỉ nam ngọc âm giải nghĩa; Chữ Nôm trong chỉ nam ngọc âm giải nghĩa; Tác giả và thời điểm biên soạn chỉ nam ngọc âm giải nghĩa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   63 p dnulib 27/01/2023 5 0

 • Ebook Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa: Phần 2

  Ebook Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phiên âm và chú thích chỉ nam ngọc âm giải nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   200 p dnulib 27/01/2023 5 0

 • Ebook Quy hoạch đa dạng sinh học quốc gia: Phần 1

  Ebook Quy hoạch đa dạng sinh học quốc gia: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Quy hoạch đa dạng sinh học quốc gia" trình bày những nội dung về: giới thiệu các nguyên tắc chỉ đạo; mối quan hệ giữa các công cụ qui hoạch đa dạng sinh học với nhau và giữa qui hoạch chiến lược đa dạng sinh học với những nỗ lực qui hoạch khác; các bài học rút ra từ những kinh nghiệm ban đầu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p dnulib 27/01/2023 5 0

 • Ebook Quy hoạch đa dạng sinh học quốc gia: Phần 2

  Ebook Quy hoạch đa dạng sinh học quốc gia: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Quy hoạch đa dạng sinh học quốc gia" tiếp tục trình bày những nội dung về: tóm lược quá trình lập kế hoạch đa dạng sinh học; thông tin cơ bản về các quyết định liên Chính phủ và các hoạt động tương ứng (cơ sở cho tài liệu nghiên cứu này); bản câu hỏi cho các báo cáo nghiên cứu điển hình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p dnulib 27/01/2023 4 0

 • Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 1

  Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 1

  Cuốn sách "Vật liệu polyme phân hủy sinh học phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về polyme phân hủy sinh học; Polyme tự nhiên phân hủy sinh học; Polyeste phân hủy sinh học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   45 p dnulib 27/01/2023 5 0

 • Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 2

  Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Vật liệu polyme phân hủy sinh học" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các polyme phân hủy sinh học khác; Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy sinh học; Tác nhân gây phân hủy sinh học; Phương pháp và tiêu chuẩn nghiên cứu polyme phân hủy sinh học; Biến tính polyme để gia tăng sự phân hủy; Ứng...

   52 p dnulib 27/01/2023 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số