• Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy tắc cộng; Quy tắc nhân; Phép thử và sự kiện; Quan hệ và phép toán của các sự kiện; Xác suất của một sự kiện; Định nghĩa xác suất theo cổ điển; Định nghĩa xác suất theo quan điểm hình học;...Mời các bạn cùng tham...

   32 p dnulib 23/10/2022 12 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất cung cấp cho người học những kiến thức như: Biến ngẫu nhiên; Phân loại biến ngẫu nhiên; Hàm phân phối xác suất; Bảng phân phối xác suất; Các tham số đặc trưng; Hàm mật độ xác suất; Một số phân phối xác suất thông dụng; Phân phối nhị thức (Binomial...

   33 p dnulib 23/10/2022 5 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 Thống kê - Ước lượng tham số cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số lý do không thể khảo sát toàn bộ tổng thể; Biểu diễn dữ liệu; Mẫu ngẫu nhiên; Các đặc trưng mẫu; Tính tham số đặc trưng mẫu-máy CASIO FX570 ES; Xác định ước lượng điểm; Ước lượng khoảng cho kỳ vọng;...Mời các bạn...

   17 p dnulib 23/10/2022 7 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 Biến ngẫu nhiên nhiều chiều cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ sở; Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc; Kỳ vọng và phương sai của các thành phần; Hiệp phương sai và hệ số tương quan; Hàm của một biến ngẫu nhiên;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p dnulib 23/10/2022 4 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 Kiểm định giả thuyết cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng; Kiểm định cho kỳ vọng - σ2 đã biết; Kiểm định 1 mẫu cho kỳ vọng; Kiểm định cho tỷ lệ; Kiểm định giả thuyết cho tỷ lệ; Kiểm định cho phương sai; Kiểm định 2 mẫu cho kỳ vọng;...Mời các bạn cùng...

   17 p dnulib 23/10/2022 5 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Định

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Định

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 Ma trận – Định thức – Hệ phương trình truyến tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ma trận trên trường số thực; Các phép toán trên các ma trận; Định thức; Hạng của ma trận; Ma trận nghịch đảo; Hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p dnulib 23/10/2022 15 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Định

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Định

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 Không gian vector trên trường số thực, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và các tính chất của không gian vector; Không gian con; Sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính của một hệ vector; Cơ sở và số chiều của không gian vector. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p dnulib 23/10/2022 4 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Văn Định

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Văn Định

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 Ánh xạ tuyến tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và các tính chất của ánh xạ tuyến tính; Nhân - Ảnh và Hạng của ánh xạ tuyến tính; Ma trận của ánh xạ tuyến tính; Vector riêng và giá trị riêng của ánh xạ tuyến tính

   28 p dnulib 23/10/2022 4 0

 • Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học các tập hợp số - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học các tập hợp số - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học các tập hợp số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những nguyên tắc cơ bản và phương pháp mở rộng tập số; Các tập hợp số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tuyến phương trình - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tuyến phương trình - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tuyến phương trình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phép biến đổi; Các dạng phương trình; bất phương trình; hệ phương trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tuyến hàm số - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tuyến hàm số - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tuyến hàm số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tầm quan trọng của khái niệm tương quan hàm; Các định nghĩa khác nhau về quan niệm hàm; Lịch sử xuất hiện và tiến triển của các biểu trưng hàm số; Dạy học đồ thị hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tính toán số và tính toán đại số - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tính toán số và tính toán đại số - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tính toán số và tính toán đại số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giải thích khái niệm; Dạy học tính toán số; Dạy học tính toán đại số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p dnulib 23/10/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số