Ebook Quản trị tiếp thị: Lý thuyết và Tình huống (Phần 1) - Vũ Thế Dũng

Phần 1 ebook "Quản trị tiếp thị: Lý thuyết và Tình huống" của Vũ Thế Dũng gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu, trình bày tổng quan về tiếp thị, hệ thống thông tin và môi trường tiếp thị, hành vi khách hàng, chiến lược thị trường.