• Chuẩn bị dữ liệu trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu video số

  Chuẩn bị dữ liệu trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu video số

  In this paper, a method to prepare video data is proposed consisting of a shot boundary detection technique on the basis of tracking camera motion through the background areas to the video frame (background tracking) and of some other steps to discard noise and to reduce false segmentation for increasing the accuracy of the video stream segmentation. Measures to be taken to overcome the problem of object’s and camera’s motion are proposed...

   12 p dnulib 26/01/2019 186 1

 • Phụ thuộc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ với thông tin ngôn ngữ

  Phụ thuộc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ với thông tin ngôn ngữ

  On this new viewpoint, in the present paper a notion of “fuzzy” functional dependencies in these databases will be defined reasonably. These new dependencies will be examined in the context of traditional functional dependencies, which play as syntaxtical constraints of the databases under consideration. Relationship between these two kinds of such dependencies will also be considered.

   15 p dnulib 26/01/2019 191 2

 • Một lược đồ thủy vân cơ sở dữ liệu quan hệ với dữ liệu phân loại

  Một lược đồ thủy vân cơ sở dữ liệu quan hệ với dữ liệu phân loại

  Trong bài báo này, các tác giả đề xuất một lược đồ thủy vân mới có thể phát hiện và khoanh vùng các giả mạo trong các cơ sở dữ liệu quan hệ với dữ liệu phân loại. Kỹ thuật thủy vân này không làm thay đổi giá trị các bộ trong cơ sở dữ liệu mà chỉ thay đổi một cách bí mật và an toàn thứ tự của các bộ trong cơ sở dữ liệu.

   12 p dnulib 26/01/2019 169 1

 • Một số vấn đề phụ thuộc đa trị trong cơ sở dữ liệu mờ chứa dữ liệu ngôn ngữ

  Một số vấn đề phụ thuộc đa trị trong cơ sở dữ liệu mờ chứa dữ liệu ngôn ngữ

  In this paper, we present a definition of fuzzy multivalued dependencies in fuzzy databases with linguistic data based on similarity relation which is built by partitioning the domain of attribute values corresponding to an appropriate hedge algebra. Some properties of fuzzy multivalued dependencies are studied. Finally, the set of inference rules is shown to be sound and complete for a relation scheme class when it satisfies some specified...

   15 p dnulib 26/01/2019 171 2

 • Giải bài toán động học ngược robot dư dẫn động bằng phương pháp chiếu tọa độ và chiếu vận tốc

  Giải bài toán động học ngược robot dư dẫn động bằng phương pháp chiếu tọa độ và chiếu vận tốc

  Bài báo trình bày nghiên cứu về động học ngược robot dư dẫn động. Trước hết bài toán ngược động học tay máy dư dẫn động được trình bày ở hai ấp độ: Mức liên hệ vận tốc và mức liên hệ gia tốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p dnulib 26/01/2019 230 1

 • Dịch tự động truy vấn tiếng Việt sang đồ thị khái niệm

  Dịch tự động truy vấn tiếng Việt sang đồ thị khái niệm

  Bài báo này đề xuất một giải pháp dịch tự động một câu truy vấn tiếng Việt sang đồ thị khái niệm tương ứng, để tìm kiếm các tài liệu chứa các thực thể có tên nêu trong câu truy vấn. Kết quả hiện thực và thí nghiệm cũng được trình bày và đánh giá.

   12 p dnulib 26/01/2019 155 1

 • Phát hiện các phụ thuộc hàm xấp xỉ theo cách tiếp cận tập thô

  Phát hiện các phụ thuộc hàm xấp xỉ theo cách tiếp cận tập thô

  Trong bài báo này, các tác giả nghiên cứu phụ thuộc hàm xấp xỉ trên cơ sở lý thuyết tập thô. Sau đó xây dựng thuật toán phát hiện các phụ thuộc hàm xấp xỉ trong cơ sở dữ liệu, gọi là AFD-Mine, thuật toán này dựa trên FD-Mine, một thuật toán phát hiện các phụ thuộc hàm.

   12 p dnulib 26/01/2019 182 1

 • Cải tiến việc thực thi dò tìm những báo cáo lỗi trùng nhau sử dụng thông tin Centroid class mở rộng

  Cải tiến việc thực thi dò tìm những báo cáo lỗi trùng nhau sử dụng thông tin Centroid class mở rộng

  Nghiên cứu này sẽ giới thiệu một phương pháp dò tìm dựa vào thông tin centroid lớp mở rộng (Extended Class Centroid Information (ECCI)) để cải tiến việc thực thi dò tìm. Phương pháp này được mở rộng từ phương pháp trước đây chỉ sử dụng centroid mà không xem xét đến những tác động của cả hai lớp bên trong là inner và inter.

   9 p dnulib 26/01/2019 177 1

 • Mở rộng phụ thuộc hàm trong cơ sở dữ liệu bị nhiễu

  Mở rộng phụ thuộc hàm trong cơ sở dữ liệu bị nhiễu

  Bài viết tập trung nghiên cứu về việc mở rộng tập thuộc tính A thành một tập cực tiểu A’ chứa A sao cho A'-> b là phụ thuộc hàm đúng trên cơ sở dữ liệu mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   9 p dnulib 26/01/2019 181 1

 • Trích rút quan hệ giữa các thực thể từ văn bản tiếng Việt sử dụng phương pháp lan truyền nhãn

  Trích rút quan hệ giữa các thực thể từ văn bản tiếng Việt sử dụng phương pháp lan truyền nhãn

  Bài báo đề xuất việc xây dựng hệ thống trích rút quan hệ giữa các thực thể từ văn bản tiếng Việt sử dụng phương pháp lan truyền nhãn. Các đóng góp chính là: Đề xuất các phương pháp đo độ tương đồng giữa các câu; và đề xuất phương pháp giảm ảnh hưởng của các nhãn có tần suất xuất hiện lớn đến quá trình lan truyền nhãn.

   13 p dnulib 26/01/2019 157 1

 • Phân tích các giải thuật tập hợp chùm giảm độ trễ tại nút biên mạng OBS

  Phân tích các giải thuật tập hợp chùm giảm độ trễ tại nút biên mạng OBS

  Bài viết này sẽ phân tích và đánh giá các giải thuật tập hợp chùm giảm độ trễ dựa trên độ trễ giảm được và lỗi ước tính giữa độ dài thật so với độ dài ước tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   12 p dnulib 26/01/2019 201 1

 • Các cấu trúc dữ liệu nâng cao cho bài toán truy vấn vùng

  Các cấu trúc dữ liệu nâng cao cho bài toán truy vấn vùng

  Bài viết này trình bày về nội dung của bài toán truy vấn vùng và xây dựng một cấu trúc dữ liệu về cây phân đoạn nhằm đưa ra phương án giải cho một lớp các bài toán cùng dạng. Với cấu trúc xây dựng ở trong bài viết này người đọc dễ dàng áp dụng để giải được một lớp các bài toán cùng dạng và dễ dàng được chấp nhận trên các trang thi...

   10 p dnulib 26/01/2019 181 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số