• Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Bài viết khái quát tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, thực hành dân chủ rộng rãi để phát huy quyền làm chủ của dân; từ đó đề xuất những phương hướng vận dụng tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

   10 p dnulib 30/11/2019 102 1

 • Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam (1920-1930)

  Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam (1920-1930)

  Sau khi đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” (7/1920), Nguyễn Ái Quốc quyết định chọn con đường cách mạng vô sản là hướng đi duy nhất nhằm giải phóng dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ. Cũng từ đó, những năm 1920 đến năm 1930, Người tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt...

   11 p dnulib 30/11/2019 89 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về phản biện xã hội

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phản biện xã hội

  Thực hiện phản biện xã hội một cách rộng rãi thiết thực và có hiệu quả đang là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Để chủ trương lớn, quan trọng và có ý nghĩa này đi vào cuộc sống thì việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phản biện xã hội thiết nghĩ...

   5 p dnulib 30/11/2019 88 1

 • Sự kết tinh phong cách sống cần, kiệm, liêm, chính trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Sự kết tinh phong cách sống cần, kiệm, liêm, chính trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng những nội dung tư tưởng lớn của Người. Trong đó, nội dung về phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính là một nội dung quan trọng. Cần, kiệm, liêm, chính là những giá trị đạo đức truyền thống được Hồ Chí Minh bổ sung, phát triển, nâng lên một tầm cao mới.

   6 p dnulib 30/11/2019 87 1

 • Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người trong các Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới

  Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người trong các Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới

  Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người luôn được Đảng ta thể hiện trong các Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới. Với phương châm đổi mới xuất phát từ con người và vì con người, con người vừa là chủ thể, vừa là sản phẩm, vừa là mục tiêu của sự nghiệp đổi mới. Vì vậy, cần phải tạo ra một môi trường kinh tế phát...

   6 p dnulib 30/11/2019 103 3

 • Việt Nam trong quan hệ Pháp - Trung năm 1884: Góc nhìn Trung Quốc

  Việt Nam trong quan hệ Pháp - Trung năm 1884: Góc nhìn Trung Quốc

  Kế thừa thành tựu đó ở phương diện tận dụng văn bản Hán văn của tác giả họ Trịnh, bài viết gồm ba phần: Khái lược quá trình khám phá giá trị tư liệu du ký của Trịnh Quan Ứng; Giới thiệu, phiên dịch, chú giải một số nội dung tư liệu liên quan Việt Nam trong Nam du nhật ký; Việt Nam trong nhận thức chính trị của Trịnh Quan Ứng.

   12 p dnulib 30/11/2019 94 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước

  Trong quá trình xây dựng và phát triển chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, Đảng cộng sản Việt Nam đã tiếp thu và vận dụng hết sức sáng tạo, có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về mở rộng quan hệ quốc tế, về tăng cường đoàn kết quốc tế với tất cả các nước trên tinh thần hòa bình, hữu nghị. Tư tưởng đó của Hồ Chí Minh có...

   5 p dnulib 30/11/2019 78 1

 • Vụ đắm tàu Europe ở quần đảo Hoàng Sa

  Vụ đắm tàu Europe ở quần đảo Hoàng Sa

  Qua sự kiện này có thể hiểu được tại sao phần lớn các bản đồ Tây phương đều công nhận quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, từ việc gọi tên đảo Tri Tôn theo tiếng Việt, đến kinh nghiệm ứng phó khi gặp sự cố đắm tàu tại vùng biển này đều phải cầu cứu chính quyền sở tại dọc theo bờ biển Việt Nam.

   20 p dnulib 30/11/2019 97 1

 • Tư tưởng của Hồ Chí Minh về ngoại giao và sự vận dụng ở Việt Nam

  Tư tưởng của Hồ Chí Minh về ngoại giao và sự vận dụng ở Việt Nam

  Nội dung chủ yếu trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước lớn là sợi chỉ đỏ định hướng hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam trong quá trình đấu tranh cách mạng cũng như trong thời kỳ đổi mới. Nhờ đó, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát...

   9 p dnulib 30/11/2019 92 1

 • Quân đội xứ Đàng Trong: Pháo binh

  Quân đội xứ Đàng Trong: Pháo binh

  Trong lực lượng quân đội của các chúa Nguyễn, pháo binh được coi là một binh chủng bên cạnh tượng binh, tuy chưa phải là lực lượng nòng cốt như bộ binh. Ngoài các cơ súng hoạt động độc lập, còn có các thuyền súng phiên chế vào các cơ bộ binh và thủy binh để hỗ trợ tác chiến. Thời kỳ Nguyễn Phúc Tần ở ngôi chùa là thời kỳ căng thẳng của...

   15 p dnulib 30/11/2019 92 1

 • Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer trong thời gian qua thực trạng và những vấn đề đặt ra

  Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer trong thời gian qua thực trạng và những vấn đề đặt ra

  Xuất phát từ đặc điểm về kinh tế - xã hội vùng Tây Nam Bộ, từ lối sống, văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer, ngay từ những năm đầu thực hiện đổi mới đất nước, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào Khmer Tây Nam Bộ. Những chính sách này đã đem lại nhiều đổi thay cho vùng Tây Nam Bộ trên...

   6 p dnulib 30/11/2019 87 1

 • Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam hiện nay

  Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam hiện nay

  Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đã và đang khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở đâu và khi nào sức mạnh ấy được phát huy cao độ thì ở đó và khi ấy, độc lập, chủ quyền của Tổ quốc được giữ vững và không ngừng củng cố, tăng cường.

   5 p dnulib 30/11/2019 91 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số