Bộ sưu tập tài liệu về Quản lý giáo dục

Nhằm mục đích giúp các bạn tìm kiếm tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả theo chủ đề về Quản lý giáo dục chúng tôi thực hiện Bộ sưu tập tài liệu về Quản lý giáo dục. Bộ sưu tập này tập hợp những tài liệu về: xu hướng phát triển giáo dục, quản lý nhà nước về giáo dục, lịch sử giáo dục Việt Nam, tập huấn cán bộ giáo dục và một số tài liệu hữu ích khác.