CHƯƠNG 1: KHÍ LÝ TƯỞNG VÀ KHÍ THỰC

Định nghĩa và các khái niệm: Là loại khí không có sự tương tác giữa các phân tử, xem như thể tích bằng 0, luôn nghiệm đúng các định luật thực nghiệm...