BÀI 2 :NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

a- Khái niệm: là những tư tưởng chỉ đạo đúng đắn, khách quan và khoa học, phù hợp với bản chất của NN XHCN, tạo thành cơ sở cho tổ chức và hoạt động các CQNN và toàn thể bộ máy NN.
b- Các nguyên tắc: