Bài giảng: Lý thuyết tài chính- tiền tệ

Tiền tệ là bất cứ thứ gì được chấp nhận chung để
đổi lấy hàng hoá, dịch vụ hoặc để thanh toán các
khoản nợ. Tiền tệ phụ thuộc vào nhu cầu trao đổi,
Sức mạnh của tiền phụ thuộc vào sức mua của nó,
Sức mua của tiền được đo lường thông qua khả
năng mua được nhiều hay ít hàng hoá.Lý thuyết tài chính được phát triển từ thập kỷ 70, khởi nguồn từ các phương thức tiếp cận pháp luật kế toán và kinh tế các luồng ngân khoản. Tuy nhiên phương thức tiếp cận này nhằm đưa...