Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Hà Tân Bình

Mời các bạn cùng nắm bắt những kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh về xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (tính tất yếu của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, quan điểm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam); con đường, biện pháp quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thông qua bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 sau đây.