Bài tập: Anh văn du lịch

Anh văn du lịch là tài liệu mang tính học tập và tham khảo, trong tài liệu này cung cấp cho người học những từ ngữ chuyên ngành du lịch, miêu tả địa danh du lịch, cũng như tên gọi của địa danh đó hay hoạt động tham quan du lịch. Các bài tập nối từ với hình ảnh với nhau. Ví dụ như là: 1. Work in pairs. Match the words to the correct pictures
a. Tourist Attraction a. Floating market, b. Jungle, c. Bay, d. Waterfall, e. Grotto, f. Bird sanctuary, g. Market, h. Pagoda, i. Beach