Báo cáo: Hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam

ASXH là sự bảo vệ của xã hội đối với các thành
viên của mình thông qua một loạt biện pháp
công cộng, nhằm chống lại những khó khăn về
kinh tế và xã hội do bị ngừng hoặc giảm thu
nhập, gây ra bởi ốm đau, thai sản, tai nạn lao
động, thất nghiệp, thương tật, tuổi già và chết;
đồng thời đảm bảo các chăm sóc y tế và trợ cấp
cho các gia đình đông con.