Chương 2: HÀM VÀ BIỂU THỨC TRONG EXCEL

NOT (logic) Trả về TRUE nếu có ít nhất một logic của nó là TRUE, trả về False nếu tất cả các logic là False