Chương 4: Cấu trúc và tính chất lý-hoá của protein

Như đã biết, protein là những phần chức năng của cơ thể, sự hình
thành chức năng mới dựa trên cơ sở thành phần cấu trúc của protein, hay
nói cách khác giữa chức năng và thành phần cấu trúc trong protein có liên
hệ mật thiết với nhau. Từ đó sự nghiên cứu cấu trúc protein có thể dựa trên
các quan điểm: nghiên cứu thành phần cấu trúc hoặc dựa vào chức năng
sinh học để tìm hiểu cấu trúc của chúng.