Chương 6: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ


Trước đây các văn kiện của Đảng dùng khái niệm chuyên chính vô sản , hệ thống chuyên chính vô sản
Tháng 3 năm 1989 Hội nghị TW khóa 6 lần đầu tiên có khái niệm : Hệ thống chính trị , đây không chỉ là sự thay đổi thuật ngữ mà còn là bước đổi mới về tư duy chính trị có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc.