Chương 7: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUÝÊT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

- Báo cáo Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam tại hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai tháng 7/1948 cũng của TBT Tchinh.
Nội dung xác định mối quan hệ giữa văn hóa và cách mạng GPDT
Cổ động văn hóa cứu quốc
Xây dựng nền văn hóa DC mới VN có tính chất Dân tộc , khoa học, đại chúng
Khẩu hiệu lúc này là Dân chủ ( là yêu nứơc và tiến bộ)