ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN ( 1930-1945 )

NQTW tháng 7-1936 tại Thượng Hải Trung Quốc
Khẳng định mục tiêu chiến lược của CMVN vẫn không thay đổi, song mục tiêu trước mắt là đấu tranh chống phản động thuộc địa , đòi dân sinh, dân chủ
Quyết định thành lập Mặt trận thống nhất phản đế ĐD