Giáo trình Văn học trẻ em: Phần 1 - NXB Giáo Dục

Giáo trình Văn học trẻ em: Phần 1 - NXB Giáo Dục gồm 5 chương có nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức về văn học trẻ em Việt Nam. Trong đó chương 1 trình bày về văn học trẻ em Việt Nam từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chương 2 giới thiệu về Tô Hoài, chương 3 giới thiệu về Võ Quảng, chương 4 giới thiệu về Phạm Hổ, chương 5 trình bày các sáng tác của trẻ em.