Luận văn: "Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay"

Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII một lần nữa khẳng

định sự kiên trì chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, và đề ra chính

sách: Công nghiệp hoá và hiện đại hoá để đưa nước ta nhanh chóng trở thành

một nước có nền kinh tế phát triển ngay trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI.

Nền kinh tế nước ta đã chuyển đổi dần dần từ nền kinh tế tập trung quan liêu

bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, mở cửa, vận hành theo

cơ chế thị trường có sự điều tiết quản lý của Nhà nước.