Luận văn: Thiết kế cung cấp điện cho công ty đóng tàu Hạ Long


Trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nƣớc, ngành công nghiệp điện lực luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Hi nay điện lực trở thành dạng năng lƣợng không thể thiếu đƣợc trong hầu hết các lĩnh vực: xây dựng, sinh hoạt, giao thông vận tải,... Khi xây dựng một nhà máy mới, một khu công nghiệp, một khu dân cƣ mới,...