Lý thuyết tài chính tiền tệ

Tài chính là một phạm trù kinh tế lịch sử, ra đời và tồn tại trong những điều kiện nhất định.

- Nền kinh tế hàng hoá và tiền tệ: khi nền kinh tế hàng hoá tiền tệ phát triển tới một trình độ nhất định thì các sản phẩm sẽ được giao dịch trên thị trường bằng phương tiện của nó là tiền tệ, hình thành nên mối quan hệ giữa người bán và người mua, giữa các chủ thể trong nền kinh tế, từ đó hình thành nên mối quan hệ tài chính.