Người nông dân làm giàu không khó-Lập trang trại làm VAC

Dân giàu là tiêu chí của cuộc sống vật chất. Chính sách của Đảng và Nhà nước ta khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người dân làm giàu, dân có giàu nước mới mạnh. Nhưng đó là sự làm giàu chính đáng, hợp pháp, vượt lên tiêu cực khuất tất. Muốn vậy không có con đường nào khác hơn là dựa vào khoa học, thưc hành công nghệ mới....