Phương pháp K-Zero trong phân tích kích hoạt Neutron (k0 - NAA)

Phân tích kích hoạt neutron (NAA) là một phương pháp phân tích vật lí hạt nhân không hủy mẫu với độ nhạy và độ chính xác cao có khả năng giải quyết nhiều bài toán thực tế trong nghiên cứu địa chất, khảo cổ, nông – sinh – y, vật liệu, môi trường. Trong NAA, có 3 loại nguồn neutron thường được sử dụng: Nguồn đồng vị, máy gia tốc và lò phản ứng.