Phương pháp nghiên cứu khoa học - giáo dục

Tài liệu “Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” được biên soạn với mục đích trang bị và nâng cao kiến thức, kĩ năng nghiên cứu của đội ngũ giáo viên tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, thực hiện thành công chương trình tiểu học mới. Viện Nghiên cứu Giáo dục thuộc trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh là đơn vị trực tiếp tổ chức biên soạn tài liệu này. Tài liệu gồm các chủ đề: Nhập môn về nghiên cứu khoa học giáo dục, logic tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục, một số phương pháp thu thập dữ kiện, xử lí các dữ kiện, đánh giá một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục.