Phương trình vi phân cấp 1

Phương trình vi phân cấp 1 tổng quát có dạng
F(x, y, y’) = 0 hay y’ = f(x,y)
Ở đây: x là biến độc lập, y(x) là hàm chưa biết và y’(x) là đạo hàm của nó
Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân cấp 1 là hàm y=φ(x,c)
Nghiệm bất kỳ nhận được từ nghiệm tổng quát khi cho hằng số c một giá trị cụ thể được gọi là nghiệm riêng.
Nghiệm của phương trình vi phân cấp 1 nhưng nghiệm này không nhận được từ nghiệm tổng quát cho dù c lấy bất kỳ giá trị nào được gọi là nghiệm kỳ dị