Quản trị tài chính doanh nghiệp

- Tài chính doanh nghiệp là tổng hợp các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các nguồn quỹ trong doanh nghiệp. - Quản trị tài chính là việc huy động, phân bổ và quản lý các nguồn lực của công ty nhằm tối đa hoá giá trị của công ty.

1

2

CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH DN

MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Mục tiêu của doanh nghiệp: Tối đa hoá lợi nhuận

Huy động các nguồn quỹ (quyết định tài trợ) Sử dụng các nguồn quỹ (quyết định đầu tư) = Tối đa hoá giá trị tài sản của chủ sở hữu -

Mục tiêu của các chủ sở hữu: tối đa hoá giá trị TS Tối đa hoá lợi nhuận sau