Thông tư: Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hổ trợ nước ngoaifi của Bộ giáo dục và Đào tạo

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về quản lý và sử dụng nguồn hổ trợ nước ngoài của Bộ giáo dục và Đào tạo, bao gồm: hỗ trợ phát triển chính thức (sau đây gọi vắn tắt là ODA) và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (sau đây gọi tắt là viện trợ PCPNN)
Điều 2: Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng cho tất cả các chương trình, dự án ODA và các khoản viện trợ phi Chính Phủ nước ngoài do các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giaos Dục và đào tạo vận động, tiếp nhận và sử dụng