TỰ ĐỘNG HÓA TRONG THƯ VIỆN-2

Các hệ thống tự động nắm giữ vai trò quan trọng trong thư viện, cả trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cho bạn đọc cũng như tác động của nó đối với cách thức quản lý. Và một trong những nhân tố chính ảnh hưởng đến thư viện trong tương lai sẽ là sự quan tâm ngày càng nhiều đến hệ thống tự động, điều này nhất thiết sẽ thay đổi cách tổ chức các thư viện. Bài học này phần nào giúp người đọc hiểu thêm về quá trình chuyển đổi và tự động hóa lại thư viện.