Ảnh hưởng của hoạt động thuyết trình lên việc phát triển kĩ năng nói của học sinh

Bài viết tóm tắt nghiên cứu về ảnh hưởng của việc sử dụng hoạt động thuyết trình trong việc giảng dạy kĩ năng nói. Tác giả thực hiện nghiên cứu cải tiến trên 15 học sinh để phát triển kĩ năng nói cho học sinh tại lớp Family and friends 4 (FF4) tại Trung tâm Anh ngữ Dream Sky cũng như tìm hiểu thái độ của học sinh đối với việc sử dụng các hoạt động thuyết trình (OPA).