Ảnh hưởng của tiếng ồn trắng đến sự chú ý và trí nhớ làm việc của học sinh tiểu học có ADHD

Bài báo được thực hiện với mục đích tổng hợp các công trình nghiên cứu, lý thuyết có liên quan được tìm thấy và những bằng chứng về tác động của tiếng ồn trắng đến trẻ em trong độ tuổi tiểu học mắc chứng ADHD. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị cho các nghiên cứu về chủ đề này trong tương lai.