Bài 2 - Chủ thể của quan hệ pháp luật trong luật dân sự

Cá nhân luôn có lý lịch dân sự cho phép phân biệt với cá nhân khác. Sự tồn tại của tư cách chủ thể quan hệ pháp luật của cá nhân lệ thuộc vào một số điều kiện. Mặt khác, ta biết rằng trên nguyên tắc, mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật ngang nhau và một cách ngoại lệ một cá nhân nào đó có thể mất đi năng lực pháp luật trong một hoặc nhiều quan hệ đặc thù, trái lại, không phải mọi cá nhân đều có năng lực hành vi ngang nhau và có những cá nhân ở trong tình trạng mất năng lực hành vi tổng quát, hoặc có năng lực hành vi không đầy đủ gọi chung là không có năng lực hành vi