Bài giảng Cơ sở phương pháp luận xây dựng chiến lược của trường đại học - GS.TS. Nguyễn Kim Truy

Dưới đây là bài giảng Cơ sở phương pháp luận xây dựng chiến lược của trường đại học do GS.TS. Nguyễn Kim Truy biên soạn. Bài giảng trình bày về cơ sở lý luận xây dựng chiến lược của trường đại học; một số công cụ sử dụng trong quá trình xây dựng chiến lược.