Bài giảng Đo lường và đánh giá kết quả học tập

Bài giảng Đo lường và đánh giá kết quả học tập trình bày các khái niệm: Đo lường; thống kê; trắc nghiệm, các loại trắc nghiệm: Trắc nghiệm tâm lý và trắc nghiệm giáo dục, trắc nghiệm trí tuệ và trắc nghiệm nhân cách, trắc nghiệm chuẩn mực và trắc nghiệm tiêu chí, trắc nghiệm tiêu chuẩn hoá và trắc nghiệm do giáo viên soạn và trình bày quy hoạch một bài trắc nghiệm.