Bài giảng Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật ở tiểu học: Phần 1 - ĐHSP Đà Nẵng

Phần 1 Bài giảng Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật ở tiểu học trình bày hai nội dung lớn trong 2 chương đầu: Chương 1 trình bày giáo dục hào nhập cho trẻ khuyết tật, chương 2 cung cấp kiến thức về những nguyên tắc, điều chỉnh chương trình dạy học phù hợp với khả năng và nhu cầu trong dạy học hòa nhập cho trẻ khuyết tật... Cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung phần một của bài giảng.