Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 8: Smarty - Template Engine 1

Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 8: Smarty - Template Engine 1 trình bày các nội dung chính sau: Hai cách tiếp cận template, lý do chọn Smarty, xây dựng ứng dụng đầu tiên với Smarty, cú pháp cơ bản của Smarty, định dạng dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.