Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 9: Smarty - Template Engine 2

Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 9: Smarty - Template Engine 2 trình bày các nội dung chính sau: PHP code và Smarty class, biến của Smarty class, caching - bộ nhớ đệm, kế thừa - Template Inheritance. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.