Bài giảng môn Cấu kiện điện tử - ThS. Trần Thúy Hà

Bài giảng môn Cấu kiện điện tử nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về nguyên lý hoạt động, đặc tính, sơ đồ tương đương, phân loại và ứng dụng, tham số và lĩnh vực sử dụng của các loại cấu kiện (linh kiện) điện tử, trình bày mối quan hệ giữa cấu tạo hình học và các thanm số của cấu kiện... Đây là tài liệu hữu ích làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.