Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 13: Phân tích phương sai tái đo lường (Repeated measures ANOVA)

Nội dung bài giảng "Phân tích phương sai tái đo lường" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về phân tích phương sai tái đo lường, phương sai tái đo lường khi mỗi đối tượng được đo nhiều lần, trị trung bình và độ lệch chuẩn, sự đồng nhất của phương sai và hiệp phương sai.