Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 14: Phân tích sống sót (Survival Analysis)

Nội dung bài giảng "Phân tích sống sót (Survival Analysis)" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về phân tích sống sót, thời gian sống sót trung bình, kiểm định Log rank và mô hình Cox.