Bài giảng nhập môn Toán cao cấp

Bài giảng nhập môn Toán cao cấp trình bày hai nội dung lớn: Lí thuyết tập hợp, logic. Nội dung phần lí thuyết tập hợp sẽ giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, giải tích tổ hợp; xác định được mối liên hệ giữa những nội dung kiến thức này. Nội dung phần logic giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về mệnh đề, các kiến thức liên quan đến mệnh đề, vị từ, các kiến thức liên quan đến vị từ; xác định được mối liên hệ giữa những nội dung kiến thức này.