Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 Quản trị vốn lưu động cung cấp cho người học những kiến thức như: Hiểu rõ vốn luân chuyển; Quản trị tiền mặt và đầu tư ngắn hạn; Quản trị khoản phải thu; Quản trị hàng tồn kho; Nguồn tài trợ ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!