Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 0 - TS. Nguyễn Khánh Trung

Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 0 giúp các bạn nắm rõ mục tiêu gồm có nguồn gốc thương hiệu, phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu, hiểu rõ vai trò của sản phẩm và quản trị thương hiệu. Ý nghĩa, vai trò và ứng dụng được tầm nhìn, sứ mạng và bản sắc của thương hiệu. Hiểu và thực hiện được việc định vị thương hiệu. Hiểu và vận dụng chiến lược thương hiệu, mục tiêu và kế hoạch xây dựng thương hiệu.