Bài giảng quy hoạch sử dụng đất

Đất đai là tư liệu sản xuất:
 Vừa là đối tựơng lao động: là môi trường để xây dựng nhà xưởng, lắp
đặt máy móc,…
 Vừa là phương tiện lao động: cho công nhân đứng, dùng để gieo
trồng, nuôi gia súc,…
Tính chất đặc biệt của đất đai:
 Đặc điểm tạo thành: có trước lao động (các TLSX khác là Kq của LĐ)
 Không đồng nhất: không đồng nhất về chất lượng
 Không thể thay thế
 Hạn chế về số lượng
 Cố định vị trí
 Tính vĩnh cửu